RODO

KLAUZULA RODO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MÓJ WIATR W ŻAGLE”

KLAUZULA RODO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MÓJ WIATR W ŻAGLE”
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz Zdrowia Psychicznego Pro Psyche [ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64, 32 – 300 Olkusz].
2. Administrator zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe:
1. jeżeli są Państwo uczestnikiem projektu – w celu realizacji wsparcia finan-sowanego w ramach projektu, co stanowi uzasadniony interes realizo-wany przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie w związku z udziałem w projekcie Administrator może podnosić lub jakie mogą być wobec niego podnoszone. Powyżej wskazane cele stanowią uzasad-niony interes realizowany przez Administratora. Podstawą prawną prze-twarzania Państwa danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
3. w innych celach, w przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej, pisemnej zgody. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych oso-bowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Jeżeli Państwa dane osobowe zostały udostępnione przez Państwa samodziel-nie – informujemy, że podanie danych jest wymogiem umownym. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich brak uniemoż-liwiłoby udział w przewidzianym w projekcie wsparciu. W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, podanie danych osobo-wych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało ich niewykorzysta-niem w celach wskazanych w klauzuli zgody.
4. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe zostały nam udostępnione w związku z realizacją projektu, niniejszym informujemy, że udostępniającym była placówka oświatowa sprawująca opiekę nad Państwa dzieckiem/podo-piecznym, będącym uczestnikiem projektu. W związku z powyższym, otrzymali-śmy następujące dane: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mailowy).
5. W związku z deklaracją uczestnictwa w projekcie, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:
1. podmiotom zatrudnionym przez Administratora do prowadzenia audy-tów,
2. instytucji finansującej projekt – Fundacji Batorego, podmiotom kontrolu-jącym jego prawidłową realizację;
3. kancelarii prawnej, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jakie w związku z udziałem Państwa w projekcie Administrator może pod-nosić lub jakie mogą być wobec niego podnoszone;
4. dostawcom usług i rozwiązań technicznych/organizacyjnych (dostawcy usług IT, firmy kurierskie, pocztowe).
6. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realiza-cji i utrzymania trwałości projektu, a ponadto będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z obowiązkami wynikającymi z przepi-sów prawa powszechnie obowiązującego, Państwa dane osobowe będą prze-twarzane przez okres wymagany tymi przepisami. W przypadku danych osobo-
wych przetwarzanych na podstawie zgody – dane osobowe będą przetwa-rzane do czasu ustania celu, w jakim zostały zebrane lub do czasu wycofania zgody.
8. Na zasadach wynikających z RODO mają Państwo prawo do:
1. żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
2. w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania zmiany lub uzupełnienia;
3. w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są Administratorowi po-trzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy został wniesiony sprze-ciw na warunkach niżej opisanych; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Administratora tych danych osobowych;
4. w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobo-wych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi weryfikację prawidłowości tych danych;
5. poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy dane oso-bowe będą przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Admini-stratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
6. do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobo-wych.
W celu skorzystania z ww. praw, prosimy o bezpośredni kontakt Administratorem (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej).
1. Jeżeli w Państwa ocenie Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony da-nych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa da-nych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W ta-kiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że będzie miał do tego ważną prawnie uzasadnioną podstawę, nad-rzędną wobec Państwa praw i wolności lub podstawę do ustalenia, dochodze-nia lub obrony swoich roszczeń. Przedmiotowy sprzeciw mogą Państwo złożyć bezpośrednio do Administratora (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej).
3. Jeśli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mają Państwo prawo ją wycofać w dowolnym mo-mencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokona-nego przed wycofaniem tej zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody można kierować do Administratora (dane kontaktowe zostały wskazane powyżej).
4. Podane przez Państwo dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób auto-matyczny (tj. bez ingerencji człowieka), w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.
…………………………………………….
(podpis uczestnika lub rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich)
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Przewiń na górę
Skip to content